Algemene Voorwaarden In Search Of
Vennootschap onder Firma In Search Of (hierna: In Search Of) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85034185 en is gevestigd aan Generaal Urquhartlaan 31, 6861GE Oosterbeek.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbod aan Cliënt tot het verrichten van Diensten door In Search Of.
3. Cliënt: de natuurlijke persoon die de diensten bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Cliënt zijnde een Bedrijf.
4. Diensten: de diensten die worden aangeboden zijn individuele therapie en relatietherapie.
5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cliënt en In Search Of.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van In Search Of, elke Overeenkomst tussen In Search Of en Cliënt en op elke dienst die door In Search Of wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal In Search Of aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met In Search Of is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
5. De algemene voorwaarden van Cliënt zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. In Search Of is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft In Search Of het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor In Search Of gegronde reden te weigeren.
2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst voor de intake komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van In Search Of heeft aanvaard door middel van een akkoord op de opdrachtbevestiging. Op basis van de intake stelt In Search Of een plan van aanpak op, waar de Cliënt mondeling akkoord op kan geven. Het mondelinge akkoord bevestigt In Search Of per mail.
2. In Search Of is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
3. Indien de Overeenkomst door meerdere Cliënten wordt aangegaan, is elke Cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
2. Zowel Cliënt als In Search Of kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.
3. De ontbinding van de overeenkomst zorgt er niet voor dat Cliënt niet meer zijn betaalverplichtingen hoeft te voldoen. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Cliënt als In Search Of kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is In Search Of nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering
1. Cliënt behoudt het recht de Overeenkomst te annuleren indien Cliënt van mening is geen behoefte meer te hebben aan de Diensten van In Search Of. Hierbij is Cliënt wel verplicht om de afgeronde sessies nog te betalen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening
1. In Search Of zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door In Search Of aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. In Search Of heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Artikel 8 – Verplichtingen Cliënt
1. Cliënt is verplicht alle door In Search Of verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat In Search Of niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.
2. In Search Of is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is In Search Of verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door In Search Of voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. In Search Of kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is In Search Of gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt.

Artikel 9 – Inhoud van de Dienst
1. Indien tijdens de uitvoering van Diensten, Cliënt tot bepaalde inzichten of handelingen komt, is de inhoud van Diensten van In Search Of niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid.
2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Cliënt. Cliënten worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien enige voorbereiding is vereist, dienen Cliënten dit voor aanvang te hebben voltooid.
3. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Cliënt dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan In Search Of.
4. In Search Of heeft het recht om Cliënten, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten van deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. In Search Of is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 11 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. In Search Of voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief of via een vaste prijs. Betaling geschiedt vooraf of achteraf. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
3. In Search Of behoudt het recht een Cliënt de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Cliënt niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. In Search Of is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
5. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid
1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Indien In Search Of meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Cliënten verzameld. In Search Of gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Cliënten en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal In Search Of de betrokkene hierover informeren. In Search Of heeft ook een Privacy Policy waarin de verder bepalingen staan beschreven.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van In Search Of verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt In Search Of tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien In Search Of op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
1. In Search Of heeft het recht om haar Diensten op te schorten indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor In Search Of gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. In Search Of is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om In Search Of te vergoeden voor elk financieel verlies dat In Search Of lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 15 – Overmacht
1. In Search Of is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van In Search Of wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv)overige situaties die naar het oordeel van In Search Of buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. In Search Of is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van diensten door In Search Of leidt tot aansprakelijkheid van In Search Of, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens In Search Of. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
2. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van In Search Of verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van In Search Of komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens In Search Of.
3. In Search Of sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. In Search Of is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Cliënt vrijwaart In Search Of voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door In Search Of geleverde Diensten, tenzij Cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van In Search Of.
5. Enige door In Search Of opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie, zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van In Search Of.
6. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van In Search Of vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij In Search Of binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van In Search Of.

Artikel 17 – Geheimhouding
In Search Of en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cliënt aan In Search Of bekend gemaakt is en/of op andere wijze door In Search Of is verkregen.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van In Search Of waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij In Search Of en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van In Search Of rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
3. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voor doet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan In Search Of verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan In Search Of zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Cliënt vrijwaart In Search Of van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Cliënt.

Artikel 20 – Klachten
1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van In Search Of of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden
2. In Search Of zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen In Search Of en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. In Search Of heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen In Search Of en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Oosterbeek, 6 juli 2023